Stora störningar på Färdtjänst och Närtrafik

Just nu kan vi inte ta emot några bokningar inom Färdtjänst och Närtrafik i hela Kalmar län på grund av fordonbrist.

Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Effektiviseringsarbete

Kalmar länstrafik har den senaste tiden fått i uppdrag att utreda och genomföra ett antal effektiviseringsåtgärder med anledning av det rådande ekonomiska läget i länet, Sverige och världen. Här kan du läsa mer.

Kalmar länstrafiks uppdrag är att bedriva kollektivtrafik inom samt till och från Kalmar län. Uppdraget görs utifrån tre hållbarhetsperspektiv – social, miljömässig och ekonomisk.

Förslagen som redovisas nedan har förbereds på tjänstepersonnivå inom Kalmar länstrafik och lyfts för politiskt beslut till kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige inom Region Kalmar län.

Nedan kan du läsa om förslag som rör 4 olika områden i kollektivtrafiken.

Effektivisering i busstrafiken

Under året har en rad olika effektiviseringar genomförts i den allmänna kollektivtrafiken. Tågtrafiken på Tjustbanan (Västervik – Linköping) ersatts med buss på vissa avgångar och åtgärder i busstrafiken genomfördes tidigare i augusti. Beslut har nu fattats om effektiviseringar som börjar gälla först i augusti 2024.

Effektivisering med start i augusti 2024

  • Avgångar på linje 106, Färjestaden – Kalmar, kommer glesas ut mitt på dagen från augusti 2024. Dessa turer har idag väldigt få resenärer. I stora delar av Färjestaden går dubbel busstrafik till och från Kalmar, linje 105 och 106.

Under hösten 2023 kommer Kalmar länstrafik genomföra djupare analyser av busslinjer med få påstigande resenärer i södra och norra Kalmar län. Förslag till förändring av dessa linjer kommer presenteras senare vid ett senare tillfälle. 

Närtrafik

Under hösten 2022 fick Kalmar länstrafik i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag i Närtrafiken för att på lång sikt uppnå en ekonomi i balans. Förslagen som redovisades till kollektivtrafiknämnden den 5 oktober var bland annat:

  • Översyn av befintlig tidtabell för att minimera dubbel trafik på vissa sträckor.
  • Ökad planeringstid (att införa längre bokningstider)
  • Se över vem som har rätt att nyttja Närtrafiken - i dagsläget kan alla beställa Närtrafik, i andra län är Närtrafiken begränsad till personer som är folkbokförda i länet.

Inga förändringar är beslutade, länstrafiken har nu fått i uppdrag att utreda frågorna vidare under år 2024.

 

Förare och resenärer går ifrån ett fordon som används för serviceresa

Utredning av tidtabellstyrd färdtjänst

Färdtjänsten kommer även genomlysas med anledning av effektiviseringsarbetet som pågår. Ett förslag som nämnts är tidtabellstyrd färdtjänst i Kalmar län.

Kalmar länstrafik har på uppdrag av Kollektivtrafiknämnden arbetat fram en idébeskrivning för hur utredningsarbetet ska gå till. Den politiska organisationen har godkänt beskrivningen och länstrafiken kommer därmed påbörja arbetet med att utse en projektgrupp som ska utreda hur en tidtabellstyrd färdtjänst skulle kunna utformas.

Rapportering om hur arbetet fortskrider kommer ske någon gång under år 2024. Under tiden som utredningsarbetet pågår kommer färdtjänsten fungera som tidigare.

Handläggning av vem som har rätt till sjukresa i specialfordon

Sjukresor i specialfordon ses över i syfte att minska Region Kalmar läns kostnader. Ett förslag som kommer utredas är hur hanteringen av sjukintyg ska utformas i framtiden. Sjukintygen styr vem som har rätt att resa med specialfordon till och från ett vårdbesök. Kalmar länstrafik tillsammans med vården inom Region Kalmar län har fått i uppdrag att utse en projektgrupp som ska utreda hur handläggning av sjukintyg skulle kunna utformas och standardiseras.

Utredningsarbetet planeras pågå under år 2024 och till dess kommer Kalmar länstrafiks sjukresor fungera som tidigare.