Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Integritetspolicy

Integritetspolicy för dig som reser med appen Kalmar länstrafik.

När du nyttjar Kalmar länstrafiks tjänster registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till dig och dina resor. Personuppgifterna behövs bland annat för att Kalmar länstrafik ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla olika typer av resor. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för att tillhandahålla färdtjänstresor, sjukresor och allmän kollektivtrafik.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Kalmar län får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Regionens myndighetsutövning, att Region Kalmar län ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Kalmar län, Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar

E-post: dataskyddsombud@regionkalmar.se

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter som Region Kalmar län behandlar om dig kan vara namn, personnummer samt kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Region Kalmar län kan även komma att behandla uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla färdtjänstresor och sjukresor.

Region Kalmar län samlar in personuppgifter från dig och tar även in personuppgifter från andra källor som till exempel folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Kalmar län sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet, men också med hänsyn till den tid som olika lagar kräver. Dina personuppgifter kan komma att sparas för arkivändamål av allmänt intresse och för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Region Kalmar län kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till myndigheter om det krävs enligt lag och förordning.

Om du har frågor om vilka åtgärder Region Kalmar län har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Vad har jag för rättigheter?

Du har olika rättigheter när det gäller Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock begränsade eftersom Region Kalmar län måste ta ställning till din begäran utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med Region Kalmar läns behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Region Kalmar län, Landstingsstyrelsen, organisationsnummer 232100-0073, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar

E-post: region@regionkalmar.se

Telefon: 0480-840 00

Region Kalmar län har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, resenärer och andra som Region Kalmar län har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Region Kalmar län efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Varför spelar ni in samtalen som kommer in till er kundtjänst?

När du ringer till vår kundtjänst, spelas samtalet in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt. De inspelade samtalen lagras i 4 månader.