Bild på en buss bakifrån som står på ett torg

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är sedan 1 januari 2012 Kalmar läns regionala kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikmyndigheten har ett politiskt och ett ekonomiskt ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Region Kalmar län beslutar även om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor.

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med andra viktiga styrdokument i länet som den Regionala utvecklingsstrategin och Kollektivtrafikstrategi 2050.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 på remiss

Förslaget till ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län är på remiss mellan 14 maj och 9 oktober 2020. Remissförfarandet ger en bred grupp intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Region Kalmar län, som regional kollektivtrafikmyndighet, har efter dialog med länets kommuner, Trafikverket, angränsande regioner och andra berörda intressenter reviderat länets trafikförsörjningsprogram. Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2021-2029

Remissen av trafikförsörjningsprogrammet skickas nu ut till bland annat länets kommuner, grannregionerna och berörda myndigheter. Inkomna remissvar kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2021-2029

Följebrev remiss

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får fritt bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. En anmälan om kollektivtrafik ska emellertid göras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Regional kollektivtrafikmyndighet

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 14 maj 2020