Bild på en ordförandeklubba

Priser och biljetter år 2023

Just nu pågår den politiska beslutsprocessen kopplat till Kalmar länstrafiks biljettpriser och biljettutbud för år 2023.

Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län. Det innebär bland annat att biljettutbud och biljettpriser i kollektivtrafiken beslutas av länets folkvalda politiker. Förslag till priser och biljettutbud arbetas fram av tjänstepersoner på Kalmar länstrafik vilka sedan lyfts för beslut av den politiska organisationen inom Region Kalmar län.

Hur går processen till?

Här är en kortfattad förklaring av processen.

 1. Kalmar länstrafik arbetar fram förslag på förändringar utifrån rådande förutsättningar samt ekonomiska och politiska mål. Ett av dessa mål är exempelvis att linjetrafikens kostnader till hälften ska täckas av biljettintäkter.
 2. Förslag till beslut lämnas till den politiska organisationen som sedan förbereder förslaget till Kollektivtrafiknämnden inom Region Kalmar län. Kollektivtrafiknämnden beslutar i frågor som ligger inom sitt mandat och rekommenderar sedan förslag till beslut högre upp i den politiska organisationen.
 3. Regionfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågor som exempelvis prisjusteringar för Kalmar länstrafik.

Klicka här för att läsa mer om den politiska organisationen inom Region Kalmar län.

Vilka förändringar föreslås från 1 januari 2023?

Inför år 2023 finns två olika pågående politiska ärenden kopplat till Kalmar länstrafiks biljettutbud och biljettpriser.

 1. Förändringar i biljett- och prismodell
 2. Prisjusteringar för år 2023

Förslag på förändringar i biljett- och prismodell

Den 25 oktober godkände Kollektivtrafiknämnden Kalmar länstrafiks förslag på förändringar i biljettutbudet för år 2023. Förändringarna föreslås att förenkla biljettutbudet samt att harmonisera biljetterna med angränsande län. Slutgiltigt beslut fattas av Regionfullmäktige den 23-24 november.

Här finns förslag på förändringar från 1 januari 2023:

 • Likställd rabattsats på fler biljetter
 • Införande av en 365-dagarsbiljett inom Kalmar län
 • Avveckling av apprabatt
 • Ny funktion i appen, överlåta och låna ut biljetter
 • Ny seniorbiljett
 • Avveckling av rabatt för reskassa i Färdtjänst och Närtrafik
 • Förändring av sommarbiljetten

Likställd rabattsats på fler biljetter

Från den första 1 januari föreslås att fler biljetter ska rabatteras för studenter och att rabatten på 30-dagarsbiljetter utökas för ungdomar. Förändringen innebär att rabattsatsen för student- och ungdomsbiljett blir densamma för samtliga biljetter jämfört med vuxenpriset.

Kortfattat innebär förslaget bland annat studentpris på enkelbiljett och 24-timmarsbiljett mot uppvisande av giltigt studentkort. Rabatten på 30-dagarsbiljett för ungdom förslås gå från 25 procent till 40 procent.

365-dagarsbiljett inom Kalmar län

Föreslag på att införa en 365-dagarsbiljett inom Kalmar län. Priset för 365-dagarsbiljetten styrs av priset för 30-dagarsbiljetten multiplicerat med 10. Biljetten ska kunna köpas för 1–4 zoner eller hela länet.

Avveckling av apprabatt

Rabatten på 10 procent för enkelbiljett och 24-timmarsbiljett i Kalmar länstrafiks appar föreslås att avvecklas från 1 januari. Syftet med rabatten i appen har varit att öka användandet av Kalmar länstrafiks appar. Detta har varit framgångsrikt och ca 85 procent av biljettköpen görs idag via app.

Överlåta och låna ut biljetter i appen Kalmar länstrafik samt Mitt konto

Förslag på att nya funktioner som överlåta och låna ut biljett i appen Kalmar länstrafik samt Mitt konto ska införas den 1 januari 2023. 

Funktionen överlåta biljett är tänkt att införas för enkelbiljett, 24-timmarsbiljett och periodbiljett och funktionen låna ut biljett föreslås införas för periodbiljett.

Ny seniorbiljett

I dagsläget finns två Seniorbiljetter. Från den 1 januari föreslås att dagens Seniorbiljetter ska ersättas av en ny biljett. Kort sagt innebär förslaget en förenkling då antalet Seniorbiljetter går från två till en.

Förslag på Seniorbiljett från 1 januari 2023, giltig för resor:

 • kl. 09:00–15:00 och 17:00–24:00 måndag–fredag
 • hela dygnet lördag–söndag
 • hela dygnet alla dagar i veckan under perioden 15 juni–14 augusti.

Avveckling av rabatt för reskassa i Färdtjänst och Närtrafik

Under en lång tid har rabatt på 20 procent erhållits på Färdtjänstresor och Närtrafiksresor när betalning skett med reskassa för serviceresor. Från den 1 januari 2023 föreslås att rabatten slopas.

Förändringen önskas genomföras då det finns tidigare beslut om att samma pris ska gälla för färdtjänst och Närtrafik som i allmän kollektivtrafik. Eftersom rabatten på reskassa har avvecklats i linjetrafiken ska även rabatten vid betalning med reskassa i färdtjänst och Närtrafik avvecklas.

Förändring av sommarbiljetten

Sommarbiljetten föreslås att förändras för att bli mer attraktiv och enklare att förstå. Biljetten får en fast giltighet i 62 dagar mellan 15 juni-15 augusti. Biljetten kommer finnas för vuxen samt ungdom. Rabatten för ungdomar 20–25 år slopas, ungdomsrabatten likställs med övriga biljetter och föreslås gälla för 7-19 år.

Justering av biljettpriser för år 2023

Kalmar länstrafiks biljettpriser beslutas alltid av Regionfullmäktige i Region Kalmar län. Vid nästa sammanträde den 23-24 november kommer biljettpriserna för år 2023 att fastställas.

Till följd av den rådande kostnadsutvecklingen i samhället är förslaget att Kalmar länstrafik ska justera priserna med i genomsnitt 5 procent för att säkerställa att kollektivtrafiken fortsatt ska kunna bedrivas.

Efter att regionfullmäktige givit slutgiltigt beslut i frågan kommer Kalmar länstrafik gå ut med information om vilka priser och förändringar som kommer gälla i kollektivtrafiken från och med den 1 januari 2023.

Uppdaterad 25 oktober 2022